Algemene ledenvergadering 1 april 2022

Het bestuur van de T.G.V. Hellas nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022, welke gehouden wordt op vrijdag 1 april 2022 in de Hellaszaal. Aanvang 20.00 uur. (Het gaat hier om de vergadering van 29 januari 2022 die door de Corona pandemie moest worden afgelast.) 

Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen vorige vergadering 2021 
5. Jaarverslag secretariaat 2021 
6. Verslag ledenadministratie 2021 
7. Verslag activiteitencommissie 2021 
8. Huldiging jubilarissen. 

Pauze 

9. Verslag kascommissie 
10. Financieel overzicht 2021 
11. Begroting 2022 

12.Voorstel contributie verhoging. 
13. Verkiezing kascommissie 
14. Bestuursverkiezing 
15. Verkiezing voorzitter 
16. Rondvraag 
17. Vaststelling volgende ledenvergadering 
18. Sluiting 

Met betrekking tot de bestuursverkiezingen geen bestuursleden die aftredend zijn dit jaar. 

Uitbreiding van het bestuur met één of twee personen is nog steeds DRINGEND gewenst. 

Het financieel verslag en de notulen van de ALV 2021 liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. Zaal open om 19.30 uur. 

Wij stellen uw komst zeer op prijs. 

Bestuur TGV Hellas 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.